EL DESPERTAR SAI
EL DESPERTAR SAI: GUIA PARA EL SEÑOR MURUGAN GUIA PARA EL SEÑOR MURUGAN - EL DESPERTAR SAI

PLATICAS DE SATHYA SAI BABA

DIOS ES AMOR

SEGUIDORES SAI EN GOOGLE

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net
EN VISTAS DINÁMICAS ABRE MÁS RÁPIDO LA PÁGINA

martes, 7 de abril de 2015

GUIA PARA EL SEÑOR MURUGAN

'Guía para el Señor Murugan' Parte 1
Murugan Bhakti
Tirupparankundram

நக்கீரதேவநாயனார் அருளிச்செய்த

திருமுருகாற்றுப்படை


1. திருப்பரங்குன்றம்

உலகம் உவப்ப வலனேர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்
கோவற இமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொள
உ றுநர்த் தாங்கிய மதனுடை நோன்றாட்
செறுநர்த் தேய்த்த செல்லுறழ் தடக்கை (5)
மறுவில் கற்பின் வாணுதல் கணவன்
கார்கோண் முகந்த கமஞ்சூன் மாமழை
வாள்போழ் விசும்பின் வள்ளுறை சிதறித்
தலைப்பெயல் தலைஇய தண்ணறுங் கானத்
திருள்படப் பொதுளிய பராஅரை மராஅத் (10)
துருள்பூந் தண்டார் புரளும் மார்பினன்
மால்வரை நிவந்த சேணுயர் வெற்பிற்
கிண்கிணி கவை அய ஒண்செஞ் சீறடிக்
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பிற் பணைதோட்
கோபத் தன்ன தோயாப் பூந்துகிற் (15)
பல்காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குற்
கைபுனைந் தியற்றாக் கவின்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிரிழைச்
சேணிகந்து விளங்குஞ் செயிர்தீர் மேனித்
துணையோர் ஆய்ந்த இணையீ ரோதிச் (20)
செங் f கால் வெட்சிச் சீறிதழ் இடையிடுபு
பைந்தாட் குவளைத் தூவிதழ் கிள்ளித்
தெய்வ உ த்தியொடு வலம்புரி வயின்வைத்துத்
திலகந் தைஇய தேங்கமழ் திருநுதன்
மகரப் பகுவாய் தாழமண் ணுறுத்துத் (25)
துவர முடித்த துகளறு முச்சிப்
பெருந்தண் சண்பகஞ் சொ me இக் கருந்தகட்
டுளைப்பூ மருதின் ஒள்ளிணர் அட்டிக்
கிளைக்கவின் றெழுதரு கீழ்நீர்ச் செல்வரும்
பிணைப்புறு பிணையல் வளைஇத் துணைத்தக (30)
வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்தளிர்
நுண்பூண் அகந் திளைப்பத் திண்காழ்
நடுங்குற டுரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேங்கமழ் மருதிணர் கடுப்புக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர் (35)
வேங்கை நுண்டா தப்பிப் காண்வர
வெள்ளிற் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாக்
கோழி ஓங்கிய வென்றடு விறற்கொடி
வாழிய பெரிதென் றேத்திப் பலருடன்
சீர்திகழ் சிலம்பகஞ் சிலம்பப் பாடிச் (40)
சூரர மகளிர் ஆடுஞ் சோலை
மந்தியும் அறியா மரன்பயில் அடுக்கத்துச்
சுரும்பு முசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தட்
பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்
பார்முதிர் பனிக்கடல் கலங்கவுள் புக்குச் (45)
சூர்முதல் தடிந்த சுடரிலை நெடுவேல்
உ லறிய கதுப்பிற் பிறழ்பற் பேழ்வாய்ச்
சுழல்விழிப் பசுங்கட் சூர்த்த நோக்கிற்
கழல்கட் கூகையோடு கடும்பாம்பு தூங்கப்
பெருமுலை அலைக்குங் காதிற் பிணர்மோட் (50)
டுருகெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்மகள்
குருதி ஆடிய கூருகிர்க் கொடுவிரற்
கண்தொட் டுண்ட கழிமுடைக் கருந்தலை
ஒண்டொடித் தடக்கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்றடு விறற்களம் பாடித்தோள் பெயரா (55)
நிணந்தின் வாயள் துணங்கை தூங்க
இருபே குருவின் ஒருபே ரியாக்கை
அறுவேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல்வலம் அடங்கக் கவிழிணர்
மாமுதல் தடிந்த மறுவில் கொற்றத் (60)
தெய்யா நல்லிசைச் செவ்வேற் சேஎய்
சேவடி படருஞ் செம்மல் உ ள்ளமொடு
நலம்புரி கொள்கைப் புலம்புரிந் துறையும்
செலவுநீ நயந்தனை யாயிற் பலவுடன்
நன்னர் நெஞ்சத் தின்னசை வாய்ப்ப (65)
இன்னே பெறுதிநீ முன்னிய வினையே
செறுப்புகன் றெடுத்த சேணுயர் நெடுங்கொடி
வரிப்புனை பந்தொடு பாவை தூங்கப்
பொருநர்த் தேய்த்த போரரு வாயில்
திருவீற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து (70)
மாடமலி மறுகிற் கூடற் குடவயின்
இருஞ்சேற் றகல்வயல் விரிந்துவாய் அவிழ்ந்த
முட்டாள் தாமரைத் துஞ்சி வைகறைக்
கட்கமழ் நெய்தல் ஊதி எற்படக்
கண்போல் மலர்ந்த காமர் சுனைமலர் (75)
அஞ்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்
குன்றமர்ந் துறைதலும் உ ரியன் அதா அன்று.

1. Invocación "el mundo" en el comienzo de un poema se considera propicio. 2. La palabra "derecho" que se utiliza aquí (valan / வலன்), también significa la victoria. Así que una abertura alternativa sería el siguiente:
Las delicias del Mundo
cuando sale victorioso
y va errante ...
"Derecha" presumiblemente se refiere a la parte derecha del monte Kailasha, que es la morada de Shiva, el eje cósmico, y el centro del mundo. El dios está aquí concebido como el sol naciente. 3. Así Muruga es a la vez el Sol en el cielo, así como lo sagrado "Hijo" de la Diosa Korravai.
. 4 ("fuerza") + ("tener") ("intento") ("pies") - el comentario de Uraiyaciriyar harían que esta línea como:
Los que se acercan
contar con el apoyo
de su fortaleza,
pies ego-aplastamiento.
. 5 Naccinarkkiniyar haría que este verso como:
Su destrucción
de sus enemigos
contrasta con frialdad
su ancha mano.
6. la expresión usada aquí para "océano", significa literalmente "lo que toma la nube." 7. El Sol y la Luna, que, literalmente, "cortar" el cielo con su luz.
8. El árbol Sengadambu aquí se llama la mf mra `.
9. El término que se utiliza aquí para esta forma altamente refinada de oro es "navalam / navlamf."
10. loto azul.
11. Una especie de joyería coloca en la cabeza, llamada "Tevya Utti."
12. La palabra usada aquí para la montaña (silampakam / cilmfpkmf) significa literalmente "el lugar de los ecos".
13. Uraiyaciriyar (y Parimelazhakar también ofrece esto como una posible lectura alterna) ineterprets la palabra para "mona" (manti / mnfti), efectivamente refiriéndose a Aditya o el Sol Así que el paso sería el siguiente:
Una cordillera
con árboles tan densos,
no se sabe
[Incluso] al Sol
14. Como vimos en la nota anterior, esto literalmente debe decir "la mona no lo sabe." 15. La tradición sostiene que cuando la deidad desciende a la Tierra, las abejas no se atreverán acercarse a la guirnalda del dios.
16. Esta flor, la superba del gloriosa, es comparado por los poetas al gesto evocador de las criadas de culto, cuyas palmas se mantienen unidos con los dedos se extienden como una flor en flor.
17. Una antigua danza de la alegría y la victoria, donde se colocan las manos sobre los hombros y los brazos aletear como las alas de un pájaro.
18. Es decir, un hombre parte del cuerpo y parte animal.
19. En la edad Sangam, si un rey desea hacer la guerra, erige un puesto de bandera en la frontera, y se cuelga de ella una bola de hilo enrollado y doce muñecas. Esto le dice al rey enemigo que sólo es apto para jugar juegos infantiles.
20. En la época Sangam un edificio de siete pisos era un signo de gran estatus.
21. Una imagen poética-bhakti sofisticado, donde la presencia omnipresente de dios en la naturaleza (es decir, como las flores de la ladera) se asemeja a los ojos de uno de los amantes que se despiertan al lado de ellos.
Señor Murugan en Tirupparankundram

Tirumurukā rr uppatai
"Una guía al Señor Murugan"
por Nakkīrar (siglo segundo dC)

Traducción Inglés por Layne Poco

Tirupparankundram
El Auspicioso Colina Supremo

 1. El Mundo 1 deleita cuando sale en su derecho 2 y va errante
 2. Así que muchas personas alaban el Sol 3 como si se ve en el mar
 3. Sin cesar sus párpados aletean de su inmaculada luz que brilla desde tan lejos.
 4. Los que acercarse a tener su fuerza sostener en su lucha por llegar a sus pies. 4
 5. Su mano, ancha como una nube, elimina a todos los enemigos. 5
 6. El marido de ella de frente radiante y acero castidad.
 7. Una nube, embarazada y estaba impecable, ha excavado hasta el mar. 6
 8. The Shining Ones 7 atravesar el cielo que se rociaba innumerables gotas.
 9. La primera lluvia de la temporada se derrama sobre el bosque, fragante y fresco.
 10. Y los-stout troncalizado árboles Sengadambu 8 florituras en la creciente oscuridad.
 11. Mientras que los más chested-Stout guirnalda fresco balancea con flores en forma de [carro] ruedas.
 12. Las torres de bambú espantosas, cultivan altos como montañas inexpugnables.
 13. Tintineo tobilleras agarran sus pies brillantes y optimistas, tan delicado.
 14. Sus piernas suntuosos, las caderas y los hombros curvados, como el bambú.
 15. Sus satenes un-teñido, un escarabajo de similitud rojo respaldados.
 16. Tienen muchas monedas alineadas en filas alrededor de sus cinturas.
 17. La belleza que han recibido es una hermosura no formado por ningún lado.
 18. Adornos deslumbrantes artesanales del oro llamado [por su refinamiento]. 9
 19. Desprovisto de la mancha, brillo de sus cuerpos se extiende más allá de lugares distantes.
 20. Sus asistentes han atado su pelo, todavía húmedos,
 21. La colocación de pequeños pétalos de la roja de tallo Vedchi entre.
 22. Y han arrancado los pétalos puros del verde tallo Kuvalai 10 ,  
 23. [Entonces] viento a la derecha, con sus adornos de la cabeza 11 [entrelazados].
 24. El Kum-Kum establece en su hermosa cejas emana dulzura,
 25. Acentuada por debajo de [horquillas en forma de como] los tiburones de boca ancha.
 26. Su cabello enrollado ahora impecable y completa.
 27. Han colocado la flor Sanpakam, fresco y raro, en su cabello como sábanas negras de metales [dos hojas oscuras]
 28. Alrededor de una flor Ulai. Establecer allí, un manojo brillante de flores del árbol Marutu.
 29. Y han obligado ramas de hermosos capullos rojos, húmedas con Rocío,
 30. En una guirnalda, dispuestas para rodear sus dos [cerraduras retorcidos].
 31. Sus orejas suntuosas llenas de hojas germinación brillantes de Ashoka.
 32. Sus pechos, adornadas a extremo, con joyas delicadas firme y justo,
 33. Oliente suelo sandalia a una pasta, fragante y brillante como una flor.
 34. Sus flores Marutu rezuma miel, como los cogollos apretados pétalos de Kongki.
 35. Pechos jóvenes, untadas en abundancia, con toda regla
 36. Flores de Vaengai, y fino polen propagan redonda, tan encantador.
 37. Quitan pequeños brotes del árbol Vila y les rocían [en sí].
 38. Ellos alzan alto la bandera de la polla valeroso que conquista [sus enemigos] y destruye [sus enemigos].
 39. Saludan a todos los demás diciendo: "¡Larga vida a ti! '
 40. Y allí habita un rotundo montaña inigualable, 12 con el eco de sus canciones.
 41. El demonio espantoso juega en el jardín,
 42. Una cadena de montañas, con árboles tan densos, el ella-mono 13 no puede encontrar su camino. 14
 43. Las abejas [libración] en silencio 15 sobre el luminiscente Kantal en flor 16
 44. En la gran guirnalda fresco que adornaba su cabeza.
 45. Entra en la antigua tierra, el mar helado y temblar.
 46. Cortó la raíz del demonio Sur con su lanza en forma de hoja, largo y llamas.
 47. [Ese demonio] Sus cerraduras secas de pelo, y la boca como un cofre, con colmillos Pandemonious
 48. Ella pone los ojos verdes, y es aterrador ver.
 49. Como un búho llamativos y serpiente venenosa colgar en sus oídos.
 50. Balanceándose junto con sus pechos gigantescos y su intestino irregular.
 51. Su puntal es tan aterradora; terrible es su venida. Esto le-vampiro
 52. La sangre mancha las afiladas uñas de sus dedos retorcidos
 53. Eso desenterrar los ojos a comer de una cabeza de negro rancio, abrumadoramente falta.
 54. Ella lo sostiene en sus anchos brazaletes de mano que llevaba tan brillante.
 55. Y ella terriblemente canta canciones de batalla poderosos de la conquista y la destrucción.
 56. Y ella, con esa boca, menea sus hombros y masca en cadáveres, realizando su baile Tunngai 17 .
 57. Dos grandes seres que en un cuerpo masivo, 18  
 58. Aterrorizado seis unidades diferentes cuando [el demonio Sur] se acercaron.
 59. Pero él arruinó gran conquista estos demonios.
 60. Él hackeado en la raíz de su árbol de mango, donde se cuelgan flores en abundancia. Su victoria fue impecable.
 61. Y como su gloria no tiene límites, el Hijo con la lanza que es de color rojo.
 62. Al acercarse a sus pies rojizos con la mente magnánima
 63. Uno anima con razón los sabios dichos de edad Deja tu patria. Estancia en otro sitio.
 64. Si usted tiene el deseo de ir en peregrinación, tantas virtudes,
 65. Y se logrará deseo más querido de su propio corazón.
 66. Usted obtendrá al instante! Las virtudes más nobles son tuyos!
 67. Hambriento de guerra, iza su bandera camino alto en lo alto.
 68. Y cuelga de ella muñecas y una bola de hilo enrollado. 19
 69. Él destruye los guerreristas. Para algunas batallas se libran en las puertas [de feria Madurai].
 70. En sus mercados mischiefless Lakshmiís entronizado en majestad,
 71. A lo largo de sus amplias avenidas hay balcones un montón, 20 cerca de la puerta oeste de Madurai.
 72. En amplios campos de barro negro que se abre y se despliega
 73. El loto-espinoso tallo que duerme hasta el amanecer.
 74. Zumbando sobre flores Neytal miel con aroma.
 75. Cuando las flores de la primavera de montaña despiertan el deseo de uno, ya que florecen como los ojos por la mañana. 21
 76. Ese enjambre de abejas gloriosa comely alas aviones no tripulados contra.
 77. Es en la colina de Kunram, hay donde permanece; y no sólo allí

'Guía para el Señor Murugan' Parte 2
Murugan Bhakti
Tiruchendur Senthil Andavar

2. திருச்சீரலைவாய்

வைந்நுதி பொருத வடுவாழ் வரிநுதல்
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வரப்
படுமணி இரட்டு மருங்கிற் கடுநடைக் (80)
கூற்றத் தன்ன மாற்றரு மொய்ம்பிற்
கால்கிளர்ந் தன்ன வேழம் மேல்கொண்
டைவே றுருவிற் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண்மிகு திருமணி
மின்னுறழ் இமைப்பிற் சென்னிப் பொற்ப (85)
நகைதாழ்பு துயல்வரு உ ம் வகையமை பொலங்குழை
சேண்விளங் கியற்கை வான்மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இழைப்பத்
தாவில் கொள்கைத் தந்தொழில் முடிமார்
மன்னோர் பெழுதரு வாணிற முகனே (90)
மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விரிந்தன் றொருமுகம் ஒருமுகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்தினி தொழுகிக்
காதலின் உ வந்து வரங்கொடுத் தன்றே ஒருமுகம்
மந்திர விதியின் மரபுளி வழா அ (95)
Tiruchendur Senthil Andavar அந்தணர் வேள்வியோர்க் கும்மே ஒருமுகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடித்
திங்கள் போலத் திசைவிளக் கும்மே ஒருமுகம்
செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கிக்
கருவுகொள் நெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றே ஒருமுகம் (100)
குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகையமர்ந் தன்றே ஆங்கம்
மூவிரு முகனும் முறைநவின் றொழுகலின்
ஆரந் தாழ்ந்த அம்பகட்டு மார்பிற்
செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பிற் சுடர்விடுபு (105)
வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு நிமிர்தோள
விண்செலன் மரபின் ஐயர்க் கேந்திய தொருகை
உ க்கஞ் சேர்த்திய தொருகை
நலம்பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை அசைஇய தொருகை
அங்குசங் கடவா ஒருகை இருகை (110)
ஐயிரு வட்டமொ டெஃகுவலந் திரிப்ப ஒருகை
மார்பொடு விளங்க ஒருகை
தாரொடு பொலிய ஒருகை
கீழ்வீழ் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப ஒருகை
பாடின் படுமணி இரட்ட ஒருகை (115)
நீனிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய ஒருகை
வானர மகளிர்க்கு வதுவை சூ ட்ட வாங்கப்
பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
அந்தரப் பல்லியங் கறங்கத் திண்தாழ்
வயிரெழுந் திசைப்ப வால்வளை ஞால (120)
உ ரந்தலைக் கொண்ட உ ருமிடி முரசமொடு
பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி அகவ
விசும்பா றாக விரைசெலன் முன்னி
உ லகம் புகழ்ந்த ஓங்குயர் விழுச்சீர்
அலைவாய் f ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதா அன்று (125)
Tiruchendur Sri Subrahmanya Devasthanam
Tiruchendur Sri Subrahmanya Devasthanam
visite www.Tiruchendur.org
Portada del libro Tirumurugattrupadai

Tirumurukā rr uppatai
"Una guía al Señor Murugan"
por Nakkīrar (siglo segundo dC)

Traducción Inglés por Layne Poco
Tirucchiiralaivaay
El Sagrado Océano de Importación
(Tiruchendur)
 1. [Su elefante], la frente llena de cicatrices profundas por el ataque de su punta afilada [pica].
 2. Con una guirnalda que nunca se marchita y se mecen casco.
 3. Las campanas cuelgan de su lado, de forma intermitente campanadas, ya que se pasea rápidamente.
 4. Su fuerza, rara vez superado, como el Señor de la Muerte.
 5. Y él se sube a ese elefante como el viento voraz.
 6. De las cinco partes diferentes 22 elaboradas por el herrero, refinado y completo:
 7. La brillantez de esta corona compensa la gran belleza de sus joyas.
 8. Adornando la cabeza, ya que parpadea como un rayo.
 9. Refulgencia cuelga allí, balanceándose como pendientes labrados de oro.
 10. Con ese tipo de resplandor lejano como la brillante luna brillando
 11. O con el brillo de las estrellas brillantes implacables [en la noche].
 12. Para los consumados los que realizan sus votos libres de sufrimiento,
 13. Sus caras de colores brillantes aparecen directamente en sus mentes.
 14. Como brillantez sin mancha de este mundo de oscuridad absoluta
 15. Generación de muchos rayos de la luz es una de las caras. Y una cara
 16. Asentado como comportamiento dulce y alabado por los que tienen el anhelo
 17. Se complace por su amor y confiere a ellos, sus bendiciones. Una cara
 18. que se refiere al código mantric de la tradición infalible
 19. Con sus sacrificios sacerdotales que se recuerda. Una cara
 20. Viene de extraer significados que se pasaron por alto, iluminando los [cuatro] Cómo llegar al igual que la luna. Una cara
 21. Destruye al enemigo, sours toda ecuanimidad, 23
 22. Anhela entrar en el campo con un corazón iracundo. Una cara
 23. Con una niña de las tribus de montaña inocentes cuyas curvas como una vid conseguido
 24. Con esa damisela Con Valli está riendo y sonriendo.
 25. Así de sencillo, esos rostros, 3 X 2, tienden a ser.
 26. Él tiene una guirnalda que cuelga bajo en su pecho fuerte y encantadora
 27. Con líneas rojizas definidos y flexión, su fuerza, emite un gas.
 28. Su fama, que se encuentra en abundancia. Sus hombros, están curvando.
 29. Celebrada alta [en bendición] para los que se mueven a través del cielo
 30. Es una mano. Y una mano está puesta en su cadera.
 31. Y una mano se apoya en su muslo, adornado tan fino.
 32. Una mano opera el aguijón. Y dos manos
 33. Mantenga su fino escudo negro y hace girar su lanza a la derecha. Una Mano
 34. Se coloca por encima de su pecho tan. Y una mano
 35. Es hermoso como lo que toca a su guirnalda. Una Mano,
 36. Es pulseras caen por debajo, mientras levantado en alto su ronda torbellino. Una Mano
 37. Suena una campana que está cantando dulcemente. Una Mano
 38. Hace que el cielo de gotas azules de la ducha de la abundancia. Y una mano
 39. Adorna la novia divino de los cielos con su guirnalda de la boda.
 40. Al igual que ... esos doce manos tienden a actuar.
 41. El alto muchos instrumentos rotundo. Cuernos fuertes y experimentados están jugando con su tono que ha hinchazón. Y caracolas blancas están sonando
 42. Como sus poderosos truenos tambores de guerra que inspira temor.
 43. Su pavo real densamente emplumada y la bandera de conquista cantar,
 44. Y se calcula que el cielo será la ruta más rápida para tomar. El mundialmente reconocido y altísimo alto es su gloria sublime.
 45. Por lo tanto, su ida a Alaivay con su calidad inalterable. Y no sólo allí
NOTAS
22. Parimelazhakar dice que Muruga tiene cinco coronas diferentes. Los otros comentaristas están de acuerdo en que estos son cinco gemas diferentes.
23. El Tamil en esta línea se hace eco de la de la línea cinco.
'Guía para el Señor Murugan' Parte 3
Murugan Bhakti
Palani Malai Murugan

3. திருவாவினன்குடி

சீரை தைஇய உ டுக்கையர் சீரொடு
வலம்புரி புரையும் வானரை முடியினர்
மாசற இமைக்கும் உ ருவினர் மானின்
உ ரிவை தைஇய ஊன்கெடு மார்பின்
என்பெழுந் தியங்கு மியாக்கையர் நன்பகற் (130)
பலவுடன் கழிந்த உ ண்டியர் இகலொடு
செற்றம் நீக்கிய மனத்தின ரியாவதும்
கற்றோர் அறியா அறவினர் கற்றோர்க்குத்
தாம்வரம் பாகிய தலைமையர் காமமொடு
கடுஞ்சினங் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை (135)
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவரத்
துனியில் காட்சி முனிவர் முற்புகப்
புகைமுகந் தன்ன மாசில் தூவுடை
முகைவாய் அவிழ்ந்த தகைசூழ் ஆகத்துச்
செவிநேர்பு வைத்த செய்வுறு திவவின் (140)
நல்லியாழ் நவின்ற நயனுடை நெஞ்சின்
மென்மொழி மேவலர் இன்னரம் புளர
நோயின் றியன்ற யாக்கையர் மாவின்
அவிர்தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்தோறும்
பொன்னுரை கடுக்குந் திதலையர் இன்னகைப் (145)
பருமந் தாங்கிய பணிந்தேந் தல்குல்
மாசில் மகளிரொடு மறுவின்றி விளங்கக்
கடுவோ டொடுங்கிய தூம்புடை வாலெயிற்
றழலென உ யிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறற்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பல்வரிக் கொடுஞ் சிறைப் (150)
புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு
வலவயின் உ யரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உ மைஅமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும்
நூற்றுப்பத் தடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல் (155)
வேள்வி முற்றிய வென்றடு கொற்றத்
தீரிரண் டேந்திய மருப்பின் எழில்நடைத்
தாழ்பெருந் தடக்கை உ யர்ந்த யானை
எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும்
நாற்பெருந் தெய்வத்து நன்னகர் நிலைஇய (160)
உ லகங் காக்கும் ஒன்றுபுரி கொள்கைப்
பலர்புகழ் மூவருந் தலைவ ராக
ஏமரு ஞாலந் தன்னில் தோன்றித்
தாமரை பயந்த தாவில் ஊழி
நான்முக ஒருவற் சுட்டிக் காண்வரப் (165)
பகலிற் றோன்றும் இகலில் காட்சி
நால்வே றியற்கைப் பதினொரு மூவரோ
டொன்பதிற் றிரட்டி உ யர்நிலை பெறீஇயர்
மீன்பூத் தன்ன தோன்றலர் மீன்சேர்பு
வளிகிளர்ந் தன்ன செலவின் வளியிடைத் (170)
தீயெழந் தன்ன திறலினர் தீப்பட
உ ருமிடித் தன்ன குரலினர் விழுமிய
உ றுகுறை மருங்கிற்றம் பெருமுறை கொண்மார்
அந்தரக் கொட்பினர் வந்துடன் காணத்
தாவில் கொள்கை மடந்தையொடு சின்னாள் (175)
ஆவினன்குடி அசைதலும் உ ரியன் அதா அன்று.
NOTAS
24. Esta línea también puede leerse, "de espuma de oro".
25. Celvan, aquí un epíteto de Vishnu.
26. Celvan se utiliza de nuevo, esta vez para denotar Shiva.
27. La tradición sostiene que para completar cien sacrificios de fuego es convertirse en un Indra.
28. Naccinarkkiniyar explica que Tiru, ​​apropiadamente, se refiere a Lakshmi. Antes del advenimiento de la Linga Purana, Lakshmi fue la consorte de quien era el soberano supremo. Primero ella era la esposa de Indra, a continuación, Kubera, y finalmente Vishnu cuando el batir del mito Milk Sea aparece por primera vez en el Linga Purana en el cuarto de la CE. Uraiyaciriyar explica Tiru como en este caso significa "belleza".
29. Celvan todavía se utiliza de nuevo, esta vez por Indra.
30. Naccinarkkiniyar explica que estos cuatro grandes dioses son Indra, Yama, Varuna, y Soma. Parimaelazhahar, explica extrañamente los cuatro grandes Tevams como ser los cuatro varnas o castas.
31. Según Naccinarkkiniyar, los tres son Ayan, Hari, y Harán (es decir, Brahma, Vishnu y Shiva).
32. El papel apropiado de la trinidad fue socavada cuando Muruga declaró que su victoria sobre los asuras se debió al poder de su lanza. Brahma en su arrogancia anunció que él era su creador. Así Muruga le humilló con la maldición que él naciera en la Tierra (o alternativamente lo mantuvo cautivo en una cueva).
33. Literalmente, "señaló".
34. Presumiblemente inferir que el Creador llega a existir sólo para tener el darshan de Muruga, y por extensión, provoca la creación de un propósito de la misma. Esta sección también puede estar refiriéndose a aquellos que alcanzan el estado mayor en la línea 168.
35. Una representación alternativa sería, "Apareciendo como el Sol"
36. "Visión" aquí también se puede leer como "opinión".
37. Las 4 clases de deidad que componen los treinta y tres dioses incluyen el 12 Adityas, el 11 Rudras, la 8Vasus, y los 2 Maruts.
38. El 9x2 se refieren al 18 Ganas.
39. முறை கொண்மாலு.
40. Presumiblemente Devasena.
41. Alt. "La mujer, cuya doctrina es libre de sufrimiento."
Tiruavinankudi
Panguni Uttiram en Tiru Avinankudi Murugan Kovil
Festival Panguni Uthiram 'comienza en el templo Thiru Avinankudi en Palani: pujas especiales que se realizan a la bandera templo
"Guía para el Señor Murugan 'Parte 4/5
Śrī Swaminatha Swami

4. திருவேரகம்

இருமூன் றெய்திய இயல்பினின் வழாஅ
திருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
அறுநான் கிரட்டி இளமை நல்லியாண்
டாறினிற் கழிப்பிய அறனவில் கொள்கை (180)
மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்
திருபிறப் பாளர் பொழுதறிந்து நுவல
ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண்
புலராக் காழகம் புலர உ டீஇ
உ ச்சிக் கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந்து (185)
ஆறெழுத் தடக்கிய அருமறைக் கேள்வி
நாவியன் மருங்கின் நவிலப் பாடி
விறையுறு நறுமலர் ஏந்திப் பெரிதுவந்
தேரகத் துறைதலும் உ ரியன் அதா அன்று

5. குன்றுதோறாடல்

பைங்கொடி நறைக்காய் இடையிடுபு வேலன் (190)
அம்பொதிப் புட்டில் விரைஇக் குளவியொடு
வெண்கூ தாளந் தொடுத்த கண்ணியன்
நறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்கிளர் மார்பிற்
கொடுந்தொழில் வல்விற் கொலைஇய கானவர்
நீடமை விளைந்த தேக்கட் டேறற (195)
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர
விரலுளர்ப்ப பவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்காற்
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் (200)
முடித்த குல்லை இலையுடை நறும்பூச்
செங்கால் மரா அத்த வாலிணர் இடையிடுபு
சுரும்புணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தழை
திருந்துகாழ் அல்குல் திளைப்ப உ டீஇ
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிரொடு (205)
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செவ்வரைச்
செயலைத் தண்தளிர் துயல்வருங் காதினன்
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன்
குழலன் கோட்டனன் குறும்பல் லியத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகரில் சேவலங் (210)
கொடியன் நெடியன் தொடியணி தோளன்
நரம்பார்த் தன்ன இன்குரல் தொகுதியொடு
குரும்பெறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயல்
மருங்கிற் கட்டிய நிலன்நேர்பு துகிலினன்
முழவுறழ் தடக்கையின் இயல ஏந்தி (215)
மென்றோட் பல்பிணை தழீஇத் தலைத்தந்து
குன்றுதோ றாடலும் நின்றதன் பண்பே அதா அன்று.
NOTAS

42. Las seis funciones del Brahman: (1) recitando y (2) la enseñanza de los Vedas, (3) la realización de yagnas, (4) que tiene que realizar, (5) dar y (6) de recibir caridad.

43. குடி o gotra.

. 44 48.

45. Puede significar tanto "seis" o "camino". Parimelazhakar decir que el pasaje se refiere a los brahmanes tiempo estudiando las seis religiones gasto (? !!!).

46. ​​O dharma.

. 47 Los tres tipos de fuegos de sacrificio, con sus variadas funciones, se definen en parte por la forma del pozo de fuego: con la Dakshinagni triangular, el Ahavaniya de forma cuadrada, y el Grihapatya semicircular.

48. Celebrada por encima de sus cabezas o dirigido al cenit de la montaña.

49. Los comentaristas designan "Nama Kumaraya" como el mantra de seis letras originales (frente a la más contemporánea "Saravanabhava").

50. "Lo que se oye", es decir el mantra. La "escritura" hace referencia aquí es más probable una alusión universalizante la tradición védica en general.

51. தொண்டகம்.

52. Una danza antigua, conocida como la Kuravai (குரவை).

Escena en Swamimalai: Murugan da upadesha a su Padre Siva

Tirumurugarruppadai
o "Guía para el Señor Murugan '

por Nakkira Deva Nayanar
Traducción Inglés por Layne Poco


Tiru Erakam (Swami Malai)
Lugar de la belleza de Tiru
 1. Son infalible en su carácter, que han adoptado el 2 X 3 42 .
 2. Sus dos padres se dignaron provienen de los muchos diversos clanes antiguos. 43
 3. 6 X 4 cuando duplicado 44 son los años preciados de su juventud,
 4. pasar tiempo en el camino, 45 con la doctrina que habla de la verdad. 46
 5. ¿Dónde se describen tres tipos, la generosidad de los incendios tres, 47
 6. de los cuales los dos veces Born sabe el momento [apropiado] [y saber] qué decir.
 7. Con nueve hilos colgados como tres líneas por minuto,
 8. Su tela, todavía húmeda, seca como se visten,
 9. y saludan con sus [] dobladas las manos levantadas a la cima ... 48 Ellos le alaban
 10. con las seis letras 49 contienen la palabra de los raros Escrituras '. 50
 11. Sus amplias lenguas pronuncian [el nombre], de todos lados [de su boca.]
 12. Y ellos tienen en sus manos flores fragantes [imbuidos] con su propio perfume. Son tan muy alegre ...
 13. como él, con su residencia en Erakam.
 14. Y no sólo allí ...
Parte 5: Kunru Thoru Aadal: La danza de todas y cada colina
 1. Hay un montón encantador de semillas Puttil mezclado en ... Con Wild Jasmine y
 2. Blanco flores Kuthalam encadenan como una corona [y fijan encima de su cabeza];
 3. Han perfumadas sandalia manchada brillante sobre sus distinguidos cofres:
 4. Rough hombres de la tribu de la colina de trabajo, que cazan con arco hábil.
 5. Con su dulce miel cerveza, fermentada en largo b
 6. Viñas frescas, con verdes fragantes colocados entre, [adornan] el portador de la lanza ...
 7. amboo,
 8. Él está contento con su rústica kin montaña.
 9. Con su pequeño tambor, el Tondakam, 51 que se gozan y bailan en círculos de la mano. 52
 10. Digitado a desarrollarse [por lo que exudan] un aire fragante inigualable
 11. ¿Son las flores, donde la abeja está en reposo, desde el manantial de montaña de profundidad, en la corona [que adorna la cabeza].
 12. Ellos han tejido guirnaldas, y han atado el pelo
 13. Atado con hojas de cannabis y sus flores aromáticas,
 14. Han colocan entre racimos blancos de flores del árbol red troncal Katambu.
 15. Y los bocaditos de escarabajos en sus grandes faldas de hojas, ensartadas hermoso y fresco
 16. Vestir sus caderas meciéndose en una faja que refina
 17. Como pavos reales, estas damas de diseño inocente.
 18. El Rojo; Él con los trajes; El de la roja de tronco
 19. Florecimiento fresco de Ashoka deja colgando de sus orejas;
 20. El de la faja del guerrero; El de guerra tobilleras sobre; y el Uno con una guirnalda de flores Vetchi;
 21. Él con la flauta; Él con el cuerno; Él con muchos pequeños instrumentos [para jugar en];
 22. El que [paseos] carnero; El [horcajadas] el pavo real; El del gallo, precioso y perfecto,
 23. sobre su bandera; La altura Uno; El Uno llevaba un brazalete sobre su hombro ...
 24. Con una reunión de dulces expresadas [sirvientas] [sonar] como si se jugaron laúdes.
 25. Una visión, fragante y fresco, es su bespeckled
 26. prenda, atado por la cintura, con el fin de tocar el suelo.
 27. Sus brazos, amplio como tambores mridangam, son típicamente en alto ...
 28. para abarcar las muchas cervatillos-suaves hombros, y para llevar [los]
 29. en la danza, como siempre lo hace, encima de todos y cada colina. Y no sólo allí ...

Tirumurugarruppadai
o "Guía para el Señor Murugan '

por Nakkira Deva Nayanar
Traducción Inglés por Layne Poco


Tiru Erakam (Swami Malai)
Lugar de la belleza de Tiru
 1. Son infalible en su carácter, que han adoptado el 2 X 3 42 .
 2. Sus dos padres se dignaron provienen de los muchos diversos clanes antiguos. 43
 3. 6 X 4 cuando duplicado 44 son los años preciados de su juventud,
 4. pasar tiempo en el camino, 45 con la doctrina que habla de la verdad. 46
 5. ¿Dónde se describen tres tipos, la generosidad de los incendios tres, 47
 6. de los cuales los dos veces Born sabe el momento [apropiado] [y saber] qué decir.
 7. Con nueve hilos colgados como tres líneas por minuto,
 8. Su tela, todavía húmeda, seca como se visten,
 9. y saludan con sus [] dobladas las manos levantadas a la cima ... 48 Ellos le alaban
 10. con las seis letras 49 que contienen la palabra de los raros Escrituras '. 50
 11. Sus amplias lenguas pronuncian [el nombre], de todos lados [de su boca.]
 12. Y ellos tienen en sus manos flores fragantes [imbuidos] con su propio perfume. Son tan muy alegre ...
 13. como él, con su residencia en Erakam.
 14. Y no sólo allí ...
Arulmigu Swaminatha Swami
Arulmigu Swaminatha Swami Temple, Swamimalai, como se veía en el siglo 19
Arulmigu Swaminatha Swami
Arulmigu Swaminatha Swami Temple, Sannidhi
Parte 5: Kunru Thoru Aadal: La danza de todas y cada colina
 1. Hay un montón encantador de semillas Puttil mezclado en ... Con Wild Jasmine y
 2. Blanco flores Kuthalam encadenan como una corona [y fijan encima de su cabeza];
 3. Han perfumadas sandalia manchada brillante sobre sus distinguidos cofres:
 4. Rough hombres de la tribu de la colina de trabajo, que cazan con arco hábil.
 5. Con su dulce miel cerveza, fermentada en largo b
 6. Viñas frescas, con verdes fragantes colocados entre, [adornan] el portador de la lanza ...
 7. amboo,
 8. Él está contento con su rústica kin montaña.
 9. Con su pequeño tambor, el Tondakam, 51 que se gozan y bailan en círculos de la mano. 52
 10. Digitado a desarrollarse [por lo que exudan] un aire fragante inigualable
 11. ¿Son las flores, donde la abeja está en reposo, desde el manantial de montaña de profundidad, en la corona [que adorna la cabeza].
 12. Ellos han tejido guirnaldas, y han atado el pelo
 13. Atado con hojas de cannabis y sus flores aromáticas,
 14. Han colocan entre racimos blancos de flores del árbol red troncal Katambu.
 15. Y los bocaditos de escarabajos en sus grandes faldas de hojas, ensartadas hermoso y fresco
 16. Vestir sus caderas meciéndose en una faja que refina
 17. Como pavos reales, estas damas de diseño inocente.
 18. El Rojo; Él con los trajes; El de la roja de tronco
 19. Florecimiento fresco de Ashoka deja colgando de sus orejas;
 20. El de la faja del guerrero; El de guerra tobilleras sobre; y el Uno con una guirnalda de flores Vetchi;
 21. Él con la flauta; Él con el cuerno; Él con muchos pequeños instrumentos [para jugar en];
 22. El que [paseos] carnero; El [horcajadas] el pavo real; El del gallo, precioso y perfecto,
 23. sobre su bandera; La altura Uno; El Uno llevaba un brazalete sobre su hombro ...
 24. Con una reunión de dulces expresadas [sirvientas] [sonar] como si se jugaron laúdes.
 25. Una visión, fragante y fresco, es su bespeckled
 26. prenda, atado por la cintura, con el fin de tocar el suelo.
 27. Sus brazos, amplio como tambores mridangam, son típicamente en alto ...
 28. para abarcar las muchas cervatillos-suaves hombros, y para llevar [los]
 29. en la danza, como siempre lo hace, encima de todos y cada colina. Y no sólo allí ...
'Guía para el Señor Murugan' Parte 6
Murugan Bhakti

6. பழமுதிர்சோலை

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து
வாரணக் கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ
ஊரு ர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினும் (220)
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறியயர் களனும்
காடுங் காவுங் கவின்பெறு துருத்தியும்
யாறுங் குளனும் வேறுபல் வைப்பும்
சதுக்கமுஞ் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும் (225)
மன்றமும் பொதியிலுங் கந்துடை நிலையினும்
மாண்டலைக் கொடியொடு மண்ணி யமைவர
நெய்யோ டையவி அப்பி ஐதுரைத்துக்
குடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் சிதறி
முரண்கொள் உ ருவின் இரண்டுடன் உ டீஇச் (230)
செந்நூல் யாத்து வெண்பொரி சிதறி
மதவலி நிலை இய மாத்தாட் கொழுவிடைக்
குருதியொடு விரைஇய தூவெள் அரிசி
சில்பலிச் செய்து பல்பிரப் பி aI இச்
சிறுபசு மஞ்சளொடு நறுவிரை தௌ i த்துப் (235)
பெருந்தண் கணவீர நறுந்தண் மாலை
துணையுற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி
நளிமலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி
நறும்புகை எடுத்துக் குறிஞ்சி பாடி
இமிழிசை அருவியோ டின்னியங் கறங்க (240)
உ ருவப் பல்பூத் தூஉ ய் வெகுவரக்
குருதிச் செந்தினை பரப்பிக் குறமகள்
முருகிய நிறுத்து முரணினர் உ ட்க
முருகாற்றுப் படுத்த உ ருகொழு வியனகர்
ஆடுகளஞ் சிலம்பப் பாடிப் பலவுடன் (245)
கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணி இயக்கி
ஓடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி
வேண்டுநர் வேண்டியாங் கெய்தினர் வழிபட
ஆண்டாண் டுறைதலும் அறிந்த வாறே
ஆண்டாண் டாயினும் ஆக காண்டக (250)
முந்துநீ கண்டுழி முகனமர்ந் தேத்திக்
கைதொழு உ ப் பரவிக் காலுற வணங்கி
நெடும்பெருஞ் சிமயத்து நீலப்பைஞ்சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப
அறுவர் பயந்த ஆறமர் செல்வ (255)
ஆல்கெழு கடவுட் புதல்வ மால்வரை
மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே
வெற்றி வேல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ
இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி
வானோர் வணங்குவில் தானைத் தலைவ (260)
மாலை மார்ப நூலறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொருவிறல் மள்ள
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே
வேல்கெழு தடக்கைச் சால்பெருஞ் செல்வ (265)
குன்றங் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து
விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக் கிழவ
பலர்புகழ் நன்மொழிப் புலவர் ஏறே
அரும்பெறன் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக
நசையினர்க் காத்தும் இசைபே ராள (270)
அலாந்தோர்க் களிக்கும் பொலம்பூட் சேஎய்
மண்டமர் கடந்தநின் வென்றா டகலத்துப்
பரிசிலர்த் தாங்கும் உ ருகெழு நெடுவே எள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் இயவுள்
சூர்மருங் கருத்த மொய்ம்பின் மதவலி (275)
போர்மிகு பொருந குரிசில் எனப்பல
யான்அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனது
நின்னளந் தறிதல் மன்னுயிர்க் கருமையின்
நின்னடி உ ள்ளி வந்தனன் நின்னோடு
புரையுநர் இல்லாப் புலமை யோய்எனக் (280)
குறித்தது மொழியா அளவையிற் குறித்துடன்
வேறுபல் உ ருவிற் குறும்பல் கூளியர்
சாறயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றி
அளியன் றானே முதுவாய் இரவலன்
வந்தோன் பெருமநின் வண்புகழ் நயந்தென (285)
இனியவும் நல்லவும் நனிபல ஏத்தித்
தெய்வஞ் சான்ற திறல்விளங் குருவின்
வான்றோய் நிவப்பிற் றான்வந் தெய்தி
அணங்குசால் உ யர்நிலை தழீஇப் பண்டைத்தன்
மணங்கமழ் தெய்வத் திளநலங் காட்டி (290)
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவனின் வரவென
அன்புடை நன்மொழி அளைஇ விளிவின்
றிருள்நிற முந்நீர் வளைஇய உ லகத்
தொருநீ யாகத் தோன்ற விழுமிய
பெறலரும் பரிசில் நல்குமதி பலவுடன் (295)
வேறுபஃ றுகிலின் நுடங்கி அகில்சுமந்
தார முழுமுதல் ஊருட்டி வேரற்
பூவுடை அலங்குசினை புலம்பவேர் கீண்டு
விண்பொரு நெடுவரை பரிதியிற் றொடுத்த
தண்கமழ் அலர்இறால் சிதைய நன்பல (300)
அரசினி முதுசுளை கலாவ மீமிசை
நாக நறுமலர் உ திர யூகமொடு
மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூநுதல்
இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று
முத்துடை வான்கோடு தழீஇத் தத்துற்று (305)
நன்பொன் மணிநிறங் கிளரப் பொன்கொழியா
வாழை முழுதல் துமியத் தாழை
இளநீர் விழுக்குலை உ திரத் தாக்கிக்
கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற
மடநடை மஞ்ஞை பலவுடன் வொ me இக் (310)
கோழி வயப்பெடை இரியக் கேழலோ
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சாய் அன்ன
குரூ உ மயி ரியாக்கைக் குடாவடி உ ளியம்
பெருங்கல் விடரளைச் செறியக் கருங்கோட்
டாமா நல்லேறு சிலைப்பச் சேணின் (315)
றிழுமென இழிதரும் அருவிப்
பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே

திருச்சிற்றம்பலம்

Palamuthircholai
NOTAS
53. Parimaelazhahar lee "[al que] lugar" como வயிலு + (ப்ப) + உடன் o "cuerno" (+ aux.). Así que una lectura alterna de la línea sería:
Entonces la bandera de la polla y cuernos [de la cabra] están en alto.
54. Puede referirse a cualquier pequeña isla en un río. 55. La atribución contundente de Muruga con Marte es torpe en el mejor, que se deriva de Sanskritizing atribuciones que le tensa como el Dios de la Guerra. Pero su carácter es más definitivamente Mercurial en la naturaleza, y como los griegos y los romanos erigieron puestos y santuarios en honor a Mercurio en todos los cruces, podemos ver la relación es más que superficial.
56. El 'Oak lado mar de la India "(kadamba Anthocephalus).
57. traducida aquí como "/ venerado, digna" "liderazgo / jefe" y "bandera". Naccinarkkiniyar lee esta sección como si en la antigüedad que depicited la polla en banner de Murugan como teniendo cabeza de un hombre.
58. Hay una referencia en el Tolkappiyam que el aceite mezclado con mostaza blanca mantendrá alejado todo mal.
59. Esta interpretación se basa en el comentario de Naccinarkkiniyar. Una representación más literal sería:
untado con aceite y mostaza blanca.
Hablan tan bellamente.
60. Parimelazhakar dice que este "culto flexión" en realidad se refiere a un modo específico de salutación, donde los dedos de ambas manos se entrelazan en el pecho, mientras que los dos pulgares se amplían para que toque el corazón. 61. Es de suponer algún tipo de raksha o Rakhi está atado sobre sus muñecas.
62. Lo que se traduce aquí como "amplia pezuña" está prestados literalmente "pies grandes". Parimelazhakar, explica esta expresión para referirse a los elefantes (!) Que se sacrifican con las cabras.
63. Tanto Naccinarkkiniyar y Uraiyaciriwar interpretan el significado como "cesta de bambú", pero Kavipperumal favorece significado alternativo de la palabra, siendo "una caña de bambú", que se encuentra al lado de estas ofrendas. Parimelazhakar una vez más nos ofrece una interesante interpretación como él ve la palabra en el sentido de que significa முலை o "pecho", como los adoradores pechos se manchaban con el arroz empapado en sangre.
64. விரை también puede referirse a "cosméticos".
65. (lit. "cool").
66. La palabra para "pico" que se utiliza aquí también significa "tobillera." En Pazhamutircolai hubo una vez un río que fluía de su pico, de vuelta en días de Sangam. Se llamaba Silamparu, pero ahora está erróneamente denominado Nupuru Kangkai o "río Tobillera".
67. (lit. "miedo").
68. தினை.
69. "Cara atractiva", el nombre del elefante de Muruga. Parimelazhakar dice que pinimukam refiere a su pavo real.
70. Se refiere al Monte Kailas.
71. Se refiere a Lago Saravanbhava.
72. Agni, uno de los cinco elementos que residen en el cuerpo, recibió la semilla de Shiva.
73. Refiriéndose a Dakshinamurti, pero como el texto describe literalmente el árbol como "lleno de" dios, puede inferir un momento en que el dios era adorado como el árbol en sí, más bien el gurú divino que se sienta debajo de ella.
74. Parvati.
75. Naccinarkkiniyar nos informa de que el dios se concibe como una montaña formada por las alabanzas de sus devotos. Uraiyaciriyar y Parimelazhakar explican que los que saben Muruga (debido a la inmensidad de su ser) se enfrentan a una montaña de palabras, cuando tratan de alabarlo. (Al igual que esta vasta secuencia de epítetos implica.) El comentario de Pariti afirma que es la montaña más elogiado por los estudiosos.
76. También puede significar "cabeza" o "toro".
77. Celvan se utiliza de nuevo.
78. El demonio, Tarakasuran tomó la forma de una colina.
79. Véase 76
80. Naccinarkkiniyar especifica "aquellos anhelo de la liberación".
81. (vel).
82. Uraiyaciriyar explica el nombre (மதவலி) en el sentido de "Gran Fuerza."
83. Naccinarkkiniyar y Uraiyaciriyar le niegan sus asistentes diabólicos, y en cambio dicen que estos kuli (கூளி) son "adoradores".
84. propia de Muruga "Visvarupa."
85. Fuera de la misericordia para aquellos que no pueden desnudar su forma universal, que se manifiesta como un joven.
86. Lit. "Junto con muchos ..."
87. Los comentaristas todos describen estas telas como "banderas".
88. Un árbol de carácter particularmente fuerte. Al igual que el sándalo de la siguiente verso, que se emplea como incienso en el sacrificio, al igual que el sacrificio que experimenta en este torrente auspicioso.
Palamuthircholai Murugan

Tirumurukā rr uppatai
"Una guía al Señor Murugan"
por Nakkīrar (siglo segundo dC)

Traducción Inglés por Layne Poco
Parte 6: Conclusión
Palamuthircholai Pazhamuthircolai
El jardín de la maduración del fruto
 1. Los granos pequeños de mijo y las flores se mezclan ... [entonces la garganta] del cabrito se corta.
 2. Es allí que izan la bandera de la polla! 53
 3. En una ciudad tras su fiesta se celebra con grandilocuencia,
 4. Por aquellos que quieran adorar en todos los lugares correctos.
 5. La frenética danza se realiza en el campo donde se ha instalado el Velan.
 6. O en el jardín de los bosques tan hermosa, en la isla [donde dos ríos se encuentran]. 54
 7. En ríos o en tanques, y varios otros lugares ...
 8. Donde cuatro caminos se juntan, 55 en cualquier tipo de unión, o [en] las flores recién florecimiento del árbol Kadampa 56
 9. donde las asambleas de aldea [reúnen para cumplir]. En pasillos o en los establos, o cualquier [este tipo] de los lugares.
 10. Existe la bandera venerado de su mando 57 está adornado apropiadamente,
 11. untado con aceite y mostaza blanca, de 58 años entonces susurrar un secreto, 59
 12. e inclinándose en el culto, 60 esparcen flores voluptuosas.
 13. Después de haber vestido en dos colores contrastantes,
 14. y la vinculación de un hilo rojo, 61 Se dispersan blanco hinchado de arroz ...
 15. Constante en su impetuoso de poder, amplia con pezuñas de cabra-62 es la grasa ...
 16. Es de sangre se mezcla con arroz blanco puro
 17. y algunos otros ritos cumplidos.
 18. [] Estas ofrendas se colocan en cestas de bambú 63
 19. y se espolvorea con cúrcuma fresca y mezclas aromáticas. 64
 20. Los grandes calmante 65 flores Kanviram [ensartadas como] una guirnalda: fragante, fresco,
 21. y más allá de comparar; se corta [en hebras más pequeñas] y luego colgado, suspendido [en el aire].
 22. Adoran en aldeas finas, en las densas cimas de las montañas, 66
 23. con el humo fragante flotando hacia arriba, las canciones las tribus de montaña son cantadas.
 24. Con el sonido de la propia música de la cascada, los instrumentos de dulces que se juegan,
 25. con muchas flores de color rojo oscuro dispersos, [su canción] hace un consternado. 67
 26. Y una especie de arroz 68 que es roja como la sangre hacia fuera, y una criada Kurava
 27. sonidos de instrumentos de Muruga, haciendo los que niegan lo espante,
 28. [Sino también], para guiarlos a Muruga en su amplia ciudad llena de miedo.
 29. Canciones [Se oyen] para eco a través de [sus] campos de la danza [frenética]. Y muchos
 30. cuernos [de música] [se levantó] y mantenerlo pulsado hasta sus labios. Y las campanas que curvan se juegan
 31. para saludar a [él] Pinimukam, 69 de poderío invencible.
 32. Adorar es conseguir lo que uno pide, según la petición de uno de ...
 33. [Porque] allí y allá [que es] que reside, como todo el mundo sabe.
 34. Es cualquier lugar que le toca estar, no serás capaz de ver [él].
 35. Siempre que anhelan mirar sobre su rostro y hacer culto, que va a aparecer allí instantáneamente.
 36. Con las manos juntas, y alabado por palabras, [él] adoró al tocar [sus] pies.
 37. [A continuación, decir]: ", 70 azul-verde del manantial de montaña Alto y gran el cenit, 71
 38. Uno de los cinco que permanece en el interior, en la palma de su mano recibido ... 72
 39. Seis doncellas [] dio a luz a seis bebés [], que se unieron para formar el niño!
 40. El hijo del dios en el árbol de Banyan que [se ve allí] a residir! 73 O pico maravilloso,
 41. el hijo de la hija del Mountain! 74 Él es Yama, [el Señor de la Muerte], a sus enemigos!
 42. Él es el más pequeño de la Korravai beligerantes, victorioso en la batalla!
 43. Niño de la Diosa antigua, adornada con una joya de distinción!
 44. Comandante de la legión Los Devas ", con un arco curvado!
 45. [Portador de] una guirnalda [colgados] sobre [su] pecho! Un erudito, [así] -learned en los libros!
 46. Uno que se destaca en la batalla! Un guerrero fuerte que está haciendo la guerra!
 47. Tesoro de los sabios! Montaña del Conocedor de palabras! 75
 48. Marido de las doncellas! León 76 [entre] los guerreros!
 49. Un rico, 77 grande y magnífico, con una lanza en la mano ancha!
 50. Slayer de la montaña, 78 una victoria inmarcesible.
 51. Señor de las colinas, donde las montañas de altura tablero contra el cielo!
 52. Muchas personas lo alaben con buenas palabras, este León de la Aprendidas 79
 53. De linaje bien engendrado, este gran nombre "Muruga"!
 54. Él da a los que tienen el anhelo, el 80 de este gran hombre de fama!
 55. Él da a los que sufren, este Hijo con adornos de oro!
 56. Con muchas batallas ganadas, su pecho regocijándose en la conquista,
 57. Soporte de [todos] los que [han ganado] el premio. Alto y lleno de belleza éste es amado por todos! 81
 58. Los nobles lo alaben, este héroe de gran nombre!
 59. El poderoso Matavali 82 hacks en la cría de la [demonio] Sur!
 60. Oft en comparación a la batalla! Este líder! "[Sus] Tales muchas alabanzas [] ...
 61. [Pero] en la medida de mis conocimientos, estas alabanzas no son suficientes.
 62. "[Como] raro que es saber su mea Sur e, en esta vida perdurable.
 63. Vine a contemplar sus pies. Porque contigo
 64. no hay igualdad, O 'Learned Uno! "Digo esto
 65. para dar alguna indicación, y mientras hablo ... entonces ... Al instante señalando
 66. [Su] numerosas formas variadas, muchos pequeños diablos enanos, 83
 67. en un gran festival se celebra ... habiendo aparecido en el campo!
 68. [Dicen]: "Nosotros, que somos tan humilde, solicitamos sus verdades arrugados ...
 69. Y viniste, te Uno Noble! Apreciamos su gloria abundante! "
 70. [Todo] lo que es dulce, [todo] lo que es bueno, así que muchas, muchas maneras que es alabado ...
 71. Y la divinidad no brille, en forma de [su] fuerza ilimitada.
 72. [Una forma] que ha llegado a alcanzar una altura, con el fin de tocar el cielo. 84
 73. [Así], [su] profusión de carácter divino, contiene los estados superiores. Como un antiguo
 74. ráfaga de fragancia, su bondad divina y juvenil se revela: 85
 75. [Él] dice, "librarse de su miedo. Yo sé por qué has venido."
 76. No hay fin a [sus] buenas palabras, impregnadas de amor.
 77. Con un océano oscuro, que rodea la Tierra
 78. [Él] te hace parecer solo [alcanzar] la soberbia
 79. recepción, [como él] confiere [su] don precioso! Y no sólo eso ... 86
 80. [Como] muchas telas variadas 87 aleteo, [que] lleva fuera de los árboles Akil. 88
 81. Los sándalos de la raíz a la punta, [entonces] vienen rodando por; Bambú ...
 82. sus flores, con sus ramas brillantes, se [barridos] solo. [Sus] raíces [había sido] agrietado.
 83. [Como si] la miel cielo justas, sol alto de la montaña, reuniendo a cabo ...
 84. había roto abierto el panal completo soplado, rezumando sangre fría ... [Su miel con] mucho bien y
 85. pulpa madura de la jaca mezclados [en el torrente furioso]. Camino arriba en el pico ...
 86. Las flores aromáticas del árbol Surapunnai están dispersos. El mono negro
 87. escalofríos junto con el mono grande de cara; y [con] sus cejas salpicadas
 88. los oscuros elefantas tiemblan en [su] aerosol. Mientras que los grandes elefantes machos,
 89. con perla en sus colmillos blancos, son Sur redondeado por su efusiva ...
 90. Con finos colores como joyas de oro brillante, tamizar el oro.
 91. Con árboles de plátano se detuvo todo, y los árboles de coco '
 92. mejor manojo de nueces, disperso,
 93. [De la fuerza] [su] ataque.
 94. Ramos de flores negras de la enredadera de curry caen, y las colas de lunares ...
 95. de muchos pavos reales inocentes son, pues, miedo de distancia
 96. y la gallina accidentado también huye junto con los jabalíes ...
 97. [Que] al igual que la palmera oscuro, con sus espinas puntiagudas,
 98. tener cuerpos negros y peludos [mucho] como los osos patizambo,
 99. que esconderse en cuevas de las montañas y santifica. El negro de cuernos
 100. toros votivas oxens 'no de abajo ... y lejos
 101. es [oído] el zumbido del descenso de la cascada,
 102. en Palamutircolai! [En] la montaña de nuestro Señor!

Ver también:
"Tirumurugarrupadai-A Study"
y se
"Muruga Sadhana en Tirumurugarrupadai"
tanto por Ratna Navaratnam
No hay comentarios :

Publicar un comentario

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net

SHREE SAI SANKIRTAN MALA

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net